سوزن پیچی میان رده

8,000 تومان
ین نوع سوزن ها در واقع جز سوزن هایی هستم ک از نظر کیفیت سطح بسیار معمولی دارد و در اشکال بسته بندی های مختلفی موجود میشوند